Zajištěný věřitel v insolvenčním řízení

Zajištěný věřitel v insolvenčním řízení

V článku, zabývajícím se aktuálními změnami exekučního řádu bylo řečeno, že od 01.07.2015 musí věřitel zřídit zástavní právo, prostřednictvím vkladového řízení na katastru nemovitostí. Dnes se k tomuto tématu vrátíme a budeme se více věnovat problematice postavení zajištěného věřitele v insolvenčním řízení.

Jak charakterizuje zajištěného věřitele zákon? Dle platného znění (tzv. revizní novely) insolvenčního zákona je

,,zajištěným věřitelem věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to jen zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy.“   Novela nám tedy přidáním jednoho slova více konkretizovala, kdo je zajištěný věřitel a kdo není.

Zajištěný věřitel má v rámci zpeněžování majetku velmi specifické postavení. Je to věřitel, který uděluje pokyn při zpeněžování zajištěného majetku. Díky tomuto prioritnímu postavení, jsou ostatní subjekty insolvenčního řízení (insolvenční správce, věřitelský sbor, insolvenční soud) poněkud odsunuty do ústraní.

V případě, že je zajištěných věřitelů více, uděluje pokyny takový zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. V praxi si představme situaci, že věřitel, kterému právo k zajištění vzniklo jako prvnímu, náleží pohledávka ve výši např. 20.000,-Kč. Dalšímu zajištěnému věřiteli však náleží pohledávka již ve výši 1.000.000,-Kč. Přednost při zpeněžování majetku dlužníka má však věřitel, jehož zajištěné vůči majetku dlužníka vzniklo dříve. Další skutečností však je, že je-li v insolvenčním řízení mnohost zajištěných věřitelů, musejí tito věřitelé udělit souhlas se způsobem spravování majetku prvním věřitelem.

Pokud nastane situace, že hodnota zajištěného majetku nedosahuje výše pohledávky zajištěného věřitele, považuje se rozdíl již za pohledávku nezajištěnou. Pohledávky dalších zajištěných věřitelů se již automaticky považují za pohledávky nezajištěné. Jakkoli se tedy může jevit postavení zajištěných věřitelů za výsadní, či neotřesitelné, může se snadno stát, že se lehce stane ,,řadovým“ věřitelem s nárokem na zanedbatelné procentuální uspokojení.

Podobné příspěvky
0 Komentáře

Přidejte komentář